Improve - Become - Achieve
Blog


Martin Gerhardsson
Head of communication
Martin Gerhardsson
Tel: (0046) - 703 52 00 73
martin@todayacademy.se
Martin är idag verksam som rekryteringskonsult och delägare på rekryteringsföretaget VEM, som fokuserar på ledande befattningar i näringslivet. Kompetens inom områden såsom personbedömning, rådgivning, coaching och entreprenörskap är avgörande utgångspunkter för hans arbete. 

Just Martins intresse och förmåga att möta den enskilda individen ur ett helhets inriktat perspektiv, är huvudorsaken till hans starka track-rekord inom branschen. Något av en passion som även tagit sig till uttryck i att han privat är den person som vänner vänder sig till för rådgivning inom frågor av verklig dignitet såsom jobb, relationer och hälsa. 

Många av hans nära vänner idag har han mött genom sin genuina och ovillkorliga välvilja att ge värdefullt stöd och inspiration inom motsvarande områden. Han ser TA som en ypperlig möjlighet att på ett ännu mer helhetsinrikat och personligt sätt få möjlighet att inspirera människor inom premierade livsområden. Han ser även fram emot att tillföra en vana av att jobba gentemot personer på ledande befattning i näringslivet samt med olika former av strategisk coaching, på såväl individuell so organisatorisk nivå.
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Martin Gerhardsson. 8 Mars 2019
Allierade i ur och skur, men låt även nya relationsinjektioner stå på tur !
Allierade i ur och skur, men låt även nya relationsinjektioner stå på tur !
Varför värdet av rätt IRL relationer är större än någonsin
En viktig slutsats från tidigare inlägg är att goda helhetsvanor i allmänhet utgör en löpande bränsletillförsel via bla ökad producering av vitala nerotransmittorer, vilket i slutändan möjliggör högre allmänt välbefinnande samt målförpliktelse, med goda förutsättningar för att även kunna hantera eventuella motgångar. En typ av god vana som just ger oväderlig näring till tidigare och delvis ovan beskrivna kretslopp, är uppenbarligen att omge sig med rätt människor, såväl privat som professionellt. Detta behov blir om möjligt blott ännu större i takt med att de flesta av oss, i viss utsträckning oberoende av vår egen tillfredställelse med detsamma, tvingas spenderar mer tid digitalt och i flera avseenden måste förhålla oss till allt mer digitalt exponerad kommunikation och information. Inte bara i källgranskningssyfte utan inte minst av den anledningen att digitala relationer aldrig fullt ut kan ersätta den påverkan på ex. verkligt förankrad självbild och självkänsla som verkliga relationer kan göra, så kan vi inte nog betona värdet med väl förankrade IRL relationer. Det potentiella samspelet världarna emellan skall dock givetvis inte heller underskattas. Ibland så kan det ex. vara lättare att ta en första kontakt online, som sedan via ömsesidig nyfikenhet, fokus och ofta sund sårbarhet, i slutändan bidra till ovärderliga kärleks såväl som vänskapsrelationer. Dessutom så är den geografiska spännvidden för en första digital kontakt uppenbarligen i princip obegränsad numera och professionellt så utgör on och offline världens symbios en förutsättning för globala företags verksamhet och livsnödvändiga utveckling och tillväxt.
Genuint välmenta och positiva människor är en första beskrivning av vad som i allmänna drag kan sägas vara goda karaktärsdrag för ”rätt människor”. Innan vi med olika perspektiv nyanserar vad det i praktiken kan tänkas innebära, så ser vi dock en stor vinning i att först ställa några avgörande frågor och delvis vända perspektivet introspektivt, dvs mot dig själv, din självinsikt och mot ditt möjliga bidrag i olika former av relationer.
Utmana dig till att vända perspektivet inåt, vilket potentiellt värde kan jag tillföra i rätt relationer
• Hur god är din självinsikt och vilken syn har du på utbytet i en relation
-vet du exempelvis vilka dina dominerande behov är ?
-vilka egenskaper som är utpräglade kännetecken för din personlighet och vad som krävs för att hålla de stimulerade ?
-vilket värde kan en trygg person med just dina personlighetsdrag, värderingar och behov potentiellt tillföra i mötet och via efterhand fördjupade relationer till andra människor ?
-omvänt känner du till de potentiella utmaningarna med dina dominerande behov samt personliga egenskaper i vissa situationer och sammanhang ?
Den typen av personligt förankrade insikter som svar på ovanstående frågor kan ge upphov till bidrar till en ovärderlig fördjupad förståelse för din personlighet, faktiska värderingar, behov och inte minst, möjliga bidragandemöjligheter i möten och efterhand relationer. Föga förvånande så kommer autentiska och väl förankrade insiktsfulla svar på motsvarande frågor i flera avseenden kunna komma utgöra fundamentet för din relationsplattform.
 En av de absolut största utmaningarna, oberoende av om det rör sig om en vänskaps, kärleks eller professionella relationer, är den egocentriska istället för personligt bidragande eller kollektiva fokuseringen på utbytet i en relation. Fullt fokus ligger på hur våra partners eller väns tankar, känslor, åsikter, kunskaper, värderingar etc. påverkar oss. Men vad skulle kunna ske om du istället (givetvis fortfarande med utgångspunkt i en sund självrespekt som efterhand utvärderar potentialen till ett naturligt och sunt välbalanserat utbyte i relationen) valde att vända på perspektivet.
• Om du började med att i fler lägen sätta dina medmänniskors behov och önskemål i paritet med och oftare även före dina egna ?
• Om du istället fokuserade mer på att försöka besvara frågan kring vilket värde som du kan tillföra i olika människors liv i vår omgivning (nu fokuserar vi inte främst på ytliga materiella ting utan via dina personliga egenskaper, värderingar och givetvis även kunskap och kompetens) ?
• Hur skulle denna förändring i mindset perspektivisering kunna påverka dina relationer ?
• Istället för att instinktivt ställa frågan: ”är han/hon en bra partner och eller vän” fråga dig själv om du är ”en bra partner och eller vän” ?
• Hur behöver du utvecklas för att från ditt håll bidra till att skapa förutsättningar för att kunna uppnå och löpande ge rätt näring till den typen av relation som du söker ?
Den dagen du (givetvis förankrat i en sund självrespekt) vänder på perspektivet och istället fokuserar på vilket värde du kan tillföra, så blir det både mycket lättare att i allmänhet kunna attrahera in nya människor i ditt liv, men även att efterhand selektera ut de där det ömsesidiga utbytet känns välbalanserat och naturligt. Det omvända perspektivet förutsätter givetvis en fördjupad självreflektion (ex. definierar vilka dina dominerande behov är och grunddragen för din personlighet) påkallar den råa sanningen i vitögat. Denna process kommer sannolikt att ställa krav på en hel del sårbarhet, som i sin tur kommer aktivera smärta. Istället för att förknippa det med svaghet och kortsiktigt undvika viss smärta, fokusera snarare på värdet och den tillfredställelse som det i slutändan kan ge upphov till. När du med båda fötterna på jorden och efter fördjupade dialoger med såväl dig själv som de du redan har nära, förstår ditt potentiella värdebidragande så förstår du även ditt sanna värde. Denna självinsikt som sannolikt kommer spraka hela kristallvägen ut via din utstrålning har alla förustättningar att bli så kraft och värdefull att den av bara farten kommer att hjälpa dig att attrahera in och till att upprätthålla ömsesidigt värdeskapande relationer i ditt liv.
Har du förutsättningarna och intresset att bidra till att utveckla en ”tre dimensionell” relation ?
Relationer som präglas av förtroende, trygghet (dock även viss osäkerhet i den bemärkelsen att i olika hänseenden, något oväntade ”äventyrliga” inslag bör utgöra en löpande viktig balanserande injektion) öppenhet, medmänsklighet, ömsesidig nyfikenhet och välvilja faller sig följaktligen mer naturligt när det ömsesidiga värdeskapandet blir så pass uppenbart som utifrån givarperspektivet. Dvs. kärleks och eller vänskapsband där ett ömsesidigt servande av varandras behov är premierat framför ett synnerligen begränsat och kortsiktigt egocentriskt mindset. Utifrån detta fundament så har du goda förutsättningar att gå hela vägen mot att kunna utveckla vad livscoachgurun Tony Robbins benämner som en ”tredimensionell relation”. En relation som kännetecknas av en ömsesidig hänsyn till den grad att respektive person ser motpartens behov som sina egna. Med en fördjupad förståelse för varandras behov och drivkrafter så banar du följaktligen väg för en holistisk förståelse som kan navigera er mot att uppnå ömsesidigt värdefulla målbilder av verklig dignitet. En triggande fullkomlighetspotential blir en kraftfull attraktionsbärare i den bemärkelsen att utbytet kommer kunna vägleda dig mot att bli din bästa version av dig själv inom många avgörande avseenden, sannolikt även roller av livet.
Genom att besitta denna fördjupade självinsikt, harmoni och grundtrygghet, som denna process kommer att utkristallisera sig i, så kan du säkerligen även ha en förståelse för att vissa relationer (ofta utan att aktivera några ”hard feelings”, begreppet/beskrivningen ”att växa ifrån varandra” har sitt existensberättigande) efterhand har spelat ut sin rätt.
Föga förvånande så ställer personlig utveckling krav på nya behov men även potentiellt värdeskapande från dig till din omgivning. Dvs. våga med ro och sund harmoni (aldrig genom att oskäligt markera eller ”mästra” andra människor) lämna de relationer som inte längre kännetecknas av ömsesidigt utbyte och välvilja och våga möt nya med tillförsikt och nyfikenhet. Våga även inse att välvilja och omsorg inte nödvändigtvis innebär att i ur och skur klappa dig medhårs utan att det även kan innebära att du (givetvis av en god anledning) tillåter dig att bli utmanad. Så länge du är medveten om hur och varför du gör dessa val så kan denna mångfald berika dig på olika värdefulla sätt.
Inse även att olika relationer kan ha olika syften och därmed även kan påkalla olika förväntningar på utbyte, precis som att underskriven har full respekt för att långt ifrån alla läsare söker det djup och den bredd i utbyte i sina relationer som ex. underskriven.
Väljer avslutningsvis att avrunda med en lätt poetisk sammanfattande mening och som knyter rosetten för ett viktigt kärnbudskap med inlägget (även tydligare beskrivning av kännetecken för genuint välmenta människor) .
Omge dig med människor som ser och uppskattar dig för den som du genuint är, men som också har välviljan och ibland kuraget att sunt utmana dig på ett sätt som främjar resan mot att du skall bli din personligt bästa helhetsversion.
I nästa inlägg ser vi fram emot att bla exemplifiera de egenskaper och delvis roller som du behöver ha i åtanke när du värderar vilka personer, som du behöver ha i din nära omgivning och vilken ömsesidig investering och löpande näringsboost, som krävs för att inte bara hålla dessa relationer vid liv, utan även vitalt levande !
Källor
 https://www.tonyrobbins.com/ask-tony/how-good-of-a-partner-are-you/
https://www.wellandgood.com/good-advice/esther-perel-how-to-have-good-relationship-modern-dating/
 https://separation.se/blogg/
 https://www.smartare-liv.se/artiklar.php?visa=halsosamrelation


Martin Gerhardsson. 9 Februari 2019
Smärta och tillfredställelse- en katalysator eller begränsning för förändring och utveckling 
Våra 6 dominerande behov utgör onekligen fundamentet bakom vårt mer eller mindre medvetna val av beteende i olika former av situationer. Oberoende av behovens grund triggers så finns det två ytterliggare aspekter som vårt beteende, inte minst i anknytning till öppenhet för förändring, tydligt kan härledas till. En av de absolut viktigaste utgångspunkterna för mänskligt beteende och vårt förhållningssätt till förändring är de två ”krafter” som motiverar människor till att agera som vi gör i olika sammanhang: drivkraften för att undvika smärta, eller drivkraften bakom att känna tillfredställelse. Den här principen förklarar den typen av ”jojjo” beteende som många av oss vid tillfällen (absolut inte nödvändigtvis av ondo, experimentering tillsammans med reflektion och beslutsamhet har en ovärderlig potential att gynna attraktiv utveckling) i livet har ägnat oss åt. Snabbt flackande mellan olika former av snabba och ytliga handlingar som ev på sin höjd leder till mindre smärta eller en kick för stunden, men som inte nödvändigtvis är näringsgivande för att skapa positiva och långsiktigt hållbara förändringar. 
Med hänsyn till dessa väl befästa sambanden så är nedanstående fakta föga förvånande: 
92% av 17 miljoner människor som försöker sluta röka varje år misslyckas  
95% av alla människor som förlorar i vikt misslyckas med att hålla den nya vikten långsiktigt 
88% av alla som sätter nyårslöften misslyckas med att hålla dem 
Endast 10% av mänskligheten har tydliga väldefinierade mål, men även då, så når blott 7 av 10 de målen 50% av gångerna 

Till syvene och sist så handlar förändring inte om förmåga, utan om ens motivation. Att blott känna ett ”borde” antänder ingen distinkt och långsiktigt målorienterad handling, utan motivatorn måste förenas med ett ”Why” väl förankrat i en ”måste förpliktelse”, för att förändringen skall kunna bli bestående.
En ytterliggare problematiserande faktor som motverkar ett så konstruktivt förhållningssätt till förändring som möjligt är att den ofta förutsätter någon form av sårbarhet. Den sårbarhet som krävs för att klara av att ta sig an att utforska smärtan, har dock ofta en negativ, svaghets, ibland även skamförknippad, koppling. I kontrast till denna grundtro om att smärta är något som bör undvikas, så kan såväl sårbarhet som smärta snarare utgöra en språngbräda för något väldigt positivt. För den som på olika sätt vågar bejaka självreflektion, sårbarhet och som helhet smärta, så finns alla möjligheter att uppnå attraktiv tillväxt, det är dock upp till dig själv att fylla bägaren med kärlek eller rädsla. 
Exempelvis i kölvattnet av sorgen från en förlorad kärleksrelation, så har denna erfarenhet alla förutsättningar att tillföra ovärderliga lärdomar och inte minst en ökad självinsikt inför framtiden. Dvs. när du känner att sorgen efter förlorad kärlek antänder smärta, istället för att befästa ett deprimerat tillstånd, försök istället att omvärdera denna känsla och detta tillstånd till att kunna utgöra språngbrädan för värdefull tillväxt. Inte minst så har du då dragit mer lärdomar om vad du söker och genuint behöver av en framtida partner. Den vaket personligt självreflekterande har dessutom kommit till insikt även om utvecklingsområden hos sig själv som förutsättning för att även personligt stå rustad inför att kunna göra sig värdig och rättmätig den önskade partnern och dennes behov och önskemål. 
Ytterliggare såväl ett incitament för som en attraktiv följd av detta konstruktiva förhållningssätt till smärta är att du på samtidigt får näring till att bidra till något större bortom dig själv. 
För att undvika att bli destruktivt uppslukad av en känsla så finns det följaktligen ett mycket stort värde i att söka efter något annat som du genuint vill känna och uppnå en stark anknytning till. Du måste fråga dig själv, vad värdesätter du mer och högre än att kortsiktigt undvika smärta ? Genom att skifta fokus bort från dig själv mot något annat, så lär du dig att stegvis släppa din smärta och gå vidare. Detta utgör ett tydligt exempel på hur du kan trigga att tillmötesgå ditt ”behov av bidra”. Förr eller senare så når vi acceptans och det bästa sättet att uppnå harmoni och acceptans är genom att finna en högre mening genom att genom vår egen utveckling även bidra till att serva/tillfredsställa andra. Förutom egen vunna insikter så kommer du säkerligen även få möjlighet att bli ett inspirerande bollplank till nära personer i din omgivning som också kommer att gå utmanande relationserfarenheter till mötes. 
Hur kan då samspelet mellan just smärta och tillfredställelse mer specifikt nyttjas för att kunna skapa en konstruktiv förändring i ditt eget och eller andra personers liv ? Motivationen tar sin gnista och urkraft i både smärta och tillfredställelse. För att kunna åstadkomma en konstruktiv hävstång och effekt av ovanstående samspel så måste uppenbar smärta förknippas med att inte förändra ett beteende omedelbart, och motsvarande avseende tillfredställelse för att kunna. Följaktligen så utgör smärta (att undvika) en kortsiktig motivator medan känslan av tillfredställelse är nödvändig för att kunna uppnå och upprätthålla den långsiktiga motivation som krävs för att nå och befästa önskade mål och förändringar . Annorlunda uttryckt, efter att ha nyttjat smärtans initiala uppmärksamhets och motivationsantändning, så måste det förenas med tillfredställelse incitament för att kunna skapa en bestående positiv förändring. 
Viktiga reflektionsfrågor till dig själv eller andra för att få:
Smärtassociation: 
Vad kommer detta beteende att ”kosta mig” och vilka destruktiva effekter kan det komma att leda till ? 
Bortom mig själv, vilka andra personer i din nära omgivning kan påverkas negativt av ditt beteende och på vilket sätt kan detta begränsa de eller till och med skada/såra de i deras liv ? 
Hur väl harmoniserar egentligen ditt beteende med de värderingar som du anser dig ha (ex. rökning) Tillfredställelse association: 
Om du gör den specifika förändringen inom det specifika området, hur kan det bidra till att skapa ett större värde i ditt liv ? 
Vad kommer du att tjäna på det inom områden som du verkligen värdesätter ?
Hur kan det även komma att tjäna och gynna personer som du bryr dig om inom motsvarande områden ? 
I nästa blogginlägg så ser vi fram emot att berika er med fler verktyg för att fördjupa såväl er självinsikt som möjligheterna till att både trigga, åstadkomma och befästa önskad förändring. 

Källor:
https://www.tonyrobbins.com/career-business/the-power-of-leverage/
https://www.researchgate.net/publication/323294825_Pain_-_Pleasure_Theory_of_Motivation
https://blog.iqmatrix.com/pain-pleasure-principle

FB Comments Will Be Here (placeholder)
Martin Gerhardsson. 30 Januari 2019
Identifiering av och potentiellt konstruktiva eller destruktiva utlopp för 6 human needs .
Våra 6 dominerande behov utgör som sagt grundkällan bakom våra djupast förankrade motivationsfaktorer och påverkar hur du (mer eller mindre medvetet), väljer att prioritera dina handlingar och beslut i livet. Med varierande framgång så kämpar du, de fakto, på daglig basis med försöka tillgodose desamma. Dessutom så drivs de flestas agerande, på nästa nivå, av två st sk. dominerande behov. Hur respektive behov kan ta sig till uttryck på olika konstruktiva men även destruktiva sätt, kommer vi att djupare beröra med detta blogginlägg. Faktum är att alla dysfunktionella beteenden kan återknytas till en kontinuerligt oförmåga att kunna tillgodose och möta de specifika behoven. När du väl lyckats förstå betoningen på vilka humana behov som driver dig och hur samt varför, så kan du även förstå, identifiera och bryta de begränsade trosystem, värderingar och handlingsmönster som hindrar ditt högre välmående och utveckling. Först då så står möjligheten att konstruktivt ta din personliga utveckling och liv framåt ur ett helhetsperspektiv, för dörren. Förutom varierande individuella preferenser i allmänhet så skall det även framhållas att behoven, av naturliga skäl, kan variera mellan olika faser av våra liv och personliga utveckling. Tills syvende och sist, även med beaktande för våra individuella olikheter, så är det genom en sund och trovärdig balans mellan dessa 6 behov som vi kan åstadkomma vad som är att beteckna som ett personligt lyckligt och framgångsrikt liv. 

Här är några frågor som hjälper dig att få en känsla för hur dessa behov för närvarande uppfylls (eller inte) i ditt liv:
Hur dyker de sex mänskliga behoven upp för närvarande i ditt liv?
• Vilket behov står högst i ditt fokus, vad står längst upp på din lista?
• Vilka av de mänskliga behoven blir du positivt bemött i och vilka känns oavsiktliga, överdrivna och saknas i ditt liv?
• Vilket av dessa mänskliga behov skulle du kunna fokusera på att uppfylla på ett nytt sätt? Ett sätt som skulle göra dej mer till vem du egentligen är och hur du vill leva resten av ditt iv?
• Finns det ett sjunde åttonde mänskligt behov som du skulle lägga till i listan? Hur uppfyller du det?
Nedan återges med viss repetition (tåls att göras😉) och en beskrivning samt diskussion av potentiella konstruktiva eller destruktiva utlopp, för respektive behov. 
Trygghet: 
 Alla är vi som sagt, oberoende av personligt dominerande behov, beroende av en viss form av trygghet inom olika områden och aspekter av livet. Samtidigt så kan ett överdrivet trygghetsdrivet beteende begränsa såväl utveckling som välmående som majoriteten av oss (oberoende av individuella preferenser), trots allt söker och innerst inne uppskattar. Om trygghet utgör ett av dina dominerande behov så påverkar det dig löpande till att hela tiden söka och ha kontroll över din tillvaro på olika sätt. För att kunna upprätthålla denna kontroll så håller du dig därför lätt till att leva en mycket liten och begränsad värld, som uppenbarligen motverkar potentiellt attraktiv tillväxt och variation inom olika områden. 

Strävan efter att tillgodose behovet av säkerhet, kan leda till att du äter eller dricker alkohol alltför mycket. Av samma grundanledning kan du förutse eller försöka styra andra personer.
Alla dessa beteenden ger dig en känsla av trygghet och komfort i nuet, men de kan också leda till destruktiva konsekvenser och ”smärta” på lång sik, inte bara för andra utan även för dig själv.

Med samma utgångspunkt så finns risken att du klamrar dig fast vid ett dåligt förhållande eller en begränsande och icke stimulerande karriär. Du håller stringent fast vid de sakerna, eftersom det ger dig en känsla av säkerhet och trygghet för stunden. 

Variation:
En sund nivå av variation ger oss alla nya influenser och en inspiration som ex. kan främja utvecklingen av ens kreativa förmåga. En förmåga kopplat till ett förhållningssätt som blir allt mer nödvändigt att kunna behärska. Detta för att framgångsrikt kunna verka i en tid som för allt fler, oberoende av samhällsklass, kultur mm i allt större utsträckning präglas av någon form av föränderlighet. En föränderlighet som förutsätter att du, i allt större utsträckning, just konstruktivt flexibelt måste kunna förhålla dig till nya, löpande föränderliga förutsättningar.  
Variationens potentiella baksida blir å andra sidan lätt synlig, om den även långsiktigt präglas av ytlighet utan förankring i en djupare målbild. Nog för att det för många av oss dels finns en viss ungdomlig charm, dels en möjligt attraktiv erfarenhetsrikedom i sig, med att perioder av livet testa på många saker inom flera avgörande plan i livet. Om dessa erfarenheter dock inte för eller senare förenas med en djupare reflektion som mynnar ut i ett personligt ”why” eller inre kompass kring varför du gör olika val och tillägnar din värdefulla tid till specifika saker, så riskerar variationens potential att omvänt skapa en fördjupad vilsenhet. En kompasslöshet som balanseras med och kompenseras av kortsiktiga kickar för stunden. Därmed så går du följaktligen miste om möjligheten att nå långsiktigt personligt värdefulla mål. 
Ett överutbud av osäkerhet kan dessutom ofta leda till högre nivåer av stress, oro, överväldigande, frustration och rädsla, vilket snabbt kan gå ur kontroll. Som kontrastbeteende så är risken stor att du omedelbart övergår till att söka och tydligt agera på det som främjar komfort, förutsägbarhet och trygghet. Varpå det är lätt hänt att du fastnar i ett okonstruktivt ekorrhjul, där du flyktigt hoppar från ett behov till nästa på tur. Hur pass snabbt eller hur långt du hoppar, grundar sig således i hur du prioriterar dina behov och varför. 

Cykeln fortsätter alltså på detta sätt, när du hoppar från ett behov till nästa i följd. Hur snabbt eller hur långt du hoppar kommer givetvis att bero på hur du prioriterar alla dina behov och varför. 


Betydelse: 
Att uppfylla vårt behov av betydelse utgör för oss alla på något sätt en grundkälla till att skapa vår identitet i världen. För de som har betydelse som dominerande behov så kan den till och påstås sprudla som den näring som möjliggör att vi följer vår egen väg och personliga integritet i livet. Konstruktivt utnyttjat så kan det verklige främja värdefull betydelsefull utveckling som även andra kan gagnas av genom att du ex. utvecklar en spetskompetens och blir framstående inom ditt yrkesfält. Samtidigt, om denna näring för vårt egengodkännande (ex. på grund av en dålig självkänsla) främst måste inhämtas från godkännande av omvärlden så kan den ta sig väldigt destruktiva utlopp i form av att individen förminskar andra personer, sprider rykten, främjar martyrskap eller rebelliskhet, för att inte tala om att den ska ”offerkoftan” blir en godkänd kotym att iklä sig. 
Samhällets fundament och fortlevnad tar på olika sätt sin språngbräda utifrån relationer, ömsesidig respekt och kärlek. Dock så kan personer som väl upplevt känslan av att ha haft stor betydelse lätt istället känna separationsangst och ensamhet, när den känslan försvinner. Detta framgår av kändisvärlden (speciellt när kändisskapet, kan även gälla avseende ens yrke, utgör en oskäligt stor del av kärnan i individens identitet och därmed självvärde) där många välrenommerade kändisar lider av depressioner när populariteten förr eller senare dalar och eller när karriären av andra anledningar närmar sig sitt slut. De kämpar följaktligen med depression eftersom de misslyckats med att tillräckligt tidigt försöka tillgodose sina behov av betydelse på tillräckligt hög nivå via andra inslag och fokusområden i sitt liv. Dvs. här är en löpande, parallell och proaktiv reflektion och utvärdering av andra möjliga utlopp för betydelsebehovet ovärderlig, för att undvika vad som bäst skulle kunna beskrivas som ”själarnas tomhet”. 
Betydelsefullhet, kärlek och samhörighet utgör dessutom en form av paradox. Om du lägger för mycket tid på att bli betydelsefull, så finns även risken för att det sker på bekostnad av att du inte investerar den tid, det fokus och det engagemang som krävs för att utveckla intima relationer som grundar sig i djupare kärlek och samhörighet, dvs som annars blir mer fragila och sårbara för möjliga utmaningar och hinder. Väl balanserat så finns dock potentialen till att löpande kunna tillföra bränsle och livsenergi såväl till oss själva som till personer i vår omgivning. 
Samhörighet & Kärlek
Med förståeliga individuella skillnader, så är behovet av att känna kärlek och samhörighet viktig för alla människor. Genom att ex kunna känna delad glädje och kanske till och med passion inför någonting, så är det betydligt lättare att kunna förpliktiga sig till att verkligen investera i det som krävs för att nå olika former av mål. Vi känner oss som mest levande när vi älskar fullt ut, samtidigt som vi i samband med en förlust av kärlek riskerar att blir rädda för att bejaka den sårbarhet som krävs för att finna ny och förhoppningsvis än mer väl förankrad och långsiktig kärlek. Nära till hands är då att förlita sig på och delvis kompensera detta med goda vänskapsrelationer. Goda vänskapsrelationer är onekligen ovärderligt i många hänseenden. Dock, istället för att delvis nyttja det som ett substitut för kärlek, våga se det som en plattform och grundtrygghetssprångbräda kring din självinsikt och värde som gör att du just vågar utmana dig till att åter våga kasta dig ut på en ömsom oviss, ömsom spännande, kärleksupptäcksfärd. Finner du ej heller den gången den rätta, så har du fortfarande grundtryggheten i varför dina vänner uppskattar dig att falla tillbaka på, samtidigt som du med nya lärdomar och bibehållet sunt öppet sinne, kan fortsätta hålla dörren öppen för den rätta. 
En överhängande risk med att sätta kärlek och anslutning framför alla andra mänskliga behov, är att det helt görs på bekostnad av olika former av äventyr och variation, som vi i sund utsträckning hade mått bra av att uppleva. När du hittar din själsfrände så värdesätter du naturligt kärlek, samhörighet och trygghet högre än andra behov. Å andra sidan, trots nya prioriteringar, så har du fortfarande behov av att bejaka vissa privata intressen och injektioner. Konstruktiva stimuli som är avgörande för såväl respektive individs välmående som för relationens, som även den på så sätt får ny näring. Dessutom så kan en extremt stark samhörighet och likhetsidentifiering på alla plan försvåra den känsla av viss unikitet och särprägel, som vi i olika utsträckning, trots allt också söker. 

Utveckling: 
Samtidigt som det är avgörande för alla att, oberoende av individuella preferenser, i sund utsträckning, tillmötesgå de 4:a första behoven, så är det också lätt att på olika sätt fastna i och därmed begränsa sig till enbart de behoven. Ett destruktivt utlopp för betydelsebehovet kan leda till att vi engagerar oss i energislukande maktkamper eller ett osunt kontrollbehov kan leda till att vi undviker att exponera oss för erfarenheter med potential att möjliggöra värdefull utveckling. När behovet av tillväxt är högst, strävar du kontinuerligt efter att växa emotionellt, andligt, fysiskt, ekonomiskt och intellektuellt, där den tid du dedikerar till självreflektion möjliggör den djupare och gedignare utvecklingen och tillväxten, med högst potential att även fortsatt stegvis blomstra. Det inbegriper alltså att ha en uppmärksammande och reflekterande inställningen till att eftersträva att förstå såväl bakgrunden som konsekvenserna av dina dagliga beslut, val och handlingar. Därmed så måste utvecklingsbehovet, precis som ex. behovet av variation vara väl förankrat i ett tydligt förankrat ”why” och självinsikt. Annars så är risken överhängande att du jagar mål och utveckling som är mer relevant för andra än just dig utifrån dina individuella behov. 
Bidragande:  
Förutsatt att dina utvecklingsmål är just gediget personligt förankrade, så har du goda förutsättningar att utvecklas emot att ur ett helhetsperspektiv, bli din personligt bästa version. En person som stegvis utvecklas emot sitt sanna bästa jag har också goda förutsättningar att utveckla den inre harmoni och större seende, som möjliggör en drivkraft för att bidra till något större, långt bortom sig själv och sitt eget ego med större fokus på att tillföra ett värde även till andra människor och världen som helhet. Ett osunt tillmötesgående av tillförande behovet exemplifieras dock väl av ett beteende där du gör oskäligt mycket till andra i förhållande till vad du gör för dig själv och ditt eget sunda välmående.  

Förutom det personliga värdet med att förstå och ta beteende beslut i linje med vad som gynnar vår långsiktigt positivt hållbara välmående och utveckling så bidrar the ” 6 human needs” uppenbarligen även med ovärderlig input för att konstruktivt främja samspelet med din omvärld. Utifrån en god förståelse för vilka behov som är mer eller mindre prioriterade för en annan människa, så kan du lättare förstå varför han eller hon handlar på ett visst sätt. Det är också lättare att förankra ens egna åsikter i en specifik diskussion eller fråga med belägg som tar stöd i för denna personen personligt prioriterade behov. Med andra ord så kan du ex. lättare i en konflikt förstå den andres drivkrafter och perspektiv för att i slutändan bana väg för att hitta en ömsesidigt konstruktiv lösning. 
Till syvende och sist så blir det betydligt lättare att bygga fördjupade och långsiktigt hållbara och förhoppningsvis progressivt blomstrande relationer, med människor. Inte minst så kan du på ett personligt harmoniserande och inspirerande sätt lättare förstå varför du ibland beteer dig på ett negativt sätt. Utifrån denna fördjupande insikt och förståelse så ka du reglera ditt beteende och även om det ofta är kortsiktigt utmanande, så kommer det möjliggöra att du långsiktigt närmar dig såväl förhållningssätt och målbilder som är personligt relevanta för just dig. Vi avslutar med att bjuda på en länk som vägleder dig till ett frågeformulär som hjälper dig att utkristallisera vilka som är dina 2 dominerande behov och varför. 

I nästa inlägg så ser vi fram emot att bla bottna på vilket sätt som rädslan för att behöva uppleva smärta och viljan att känna tillfredställelse styr vårt beteende. Via länken nedan så kan du lättare utröna vilka som är just dina två dominerande behov ! 
https://core.tonyrobbins.com/driving-force-6/


Källor 
https://blog.iqmatrix.com/six-human-needs
https://www.entrepreneur.com/article/240441
https://www.inspireyoursuccess.com/6-human-needs/
http://www.romanticmissions.com/the-6-human-needs-in-a-relationship/
https://mastermindmatrix.com/knowledge-base/human-needs/

Martin Gerhardsson. 16 Januari 2019
Förståelsen för de 6 humana behoven – Utgångspunkten för din sanna självinsikt ! 
I en tid då såväl ett brett spektrum av möjligheter som mål och kravbilder exponeras för oss, inte minst allt mer online, likt valmöjligheter på en smäcker buffé, så blir det följaktligen allt viktigare att ha en god självinsikt. En medveten självbild väl förankrad i en fördjupad förståelse för ens personliga drivkrafter och behov. Detta kräver i sin tur ett mer holistiskt syn och angreppsätt på vem du är, hur du agerar och varför. 
Allt fler personer får möjlighet att skapa en iaf något djupare förståelse för sin grundpersonlighet och ens egenskaper, via de personlighetstester som man genomgår i samband med professionella rekryteringsprocesser. En brist, alternativt uttryckt, utvecklingspunkt med många av de testerna, är dock att de ofta inte bidrar med en fördjupad förståelse kring vilka drivkrafter och djupare behov som individen i fråga mer eller mindre medvetet, navigerar sina val och beteenden utifrån. 
Bortom våra basala grundläggande behov och önskningar, så har vi djupare förankrade behov, vilka utgör utgångspunkten för och motiverar de val som vi gör i olika sammanhang. 

Den person, som i nära samarbete med välrenommerade psykologer, har tagit fram den mest fördjupat förankrade modellen för mänskliga behov som utgångspunkt för människans beteende, är Tony Robbins, sannolikt världens mest erkänt kompetenta ”livscoach”.
Det finns sex grundläggande behov som vi alla strävar efter att uppfylla lyder som följer:  

Säkerhet/Bekvämlighet
Ett primärt behov som utgångspunkt för att stegvis utforska andra behovsutlopp på olika sätt och nivåer (beroende på individuella olikheter) är känslan av kontroll, trygghet, förutsägbarhet, stabilitet mm, som kan sägas utgöra nyckelord för säkerhet/bekvämlighet. Vi eftersträvar tämligen naturligt att undvika smärta till fördel för njutning. Något primitivt uttryckt så kan ex. vetskapen om att vi har mat på bordet, närhet till potentiellt behövd sjukvård, utgöra några av flera typiska kännetecken för detta behov. Dock bör behovets relativitet betonas beroende på individ, dvs graden av likväl som vad som utgör säkerhet/bekvämlighet, kan variera oerhört beroende på individuella preferenser. 

Osäkerhet/Omväxling
I samma andemening som att en viss mån av trygghet kan upplevas som rogivande, så uppskattar alla av oss någon form av variation i livet. Såväl våra sinnen som vår känslomässiga tillfredställelse förutsätter viss ovisshet, motion, spänning och överraskning. Några behöver mycket omväxling, andra kan inte hantera mer än ett minimum av omväxling. Nyckelord för osäkerhet/variation är rädsla, instabilitet, förändring, kaos, underhållning, spänning, ansträngning, överraskning, konflikter och kriser.

Att vara betydelsefull 
Vi har alla i någon utsträckning ett visst behov av att känna oss behövda, dvs något av en grundkälla för att kunna känna meningsfullhet. Vi kan känna oss betydelsefulla för att vi har uppnått något, byggt något, lyckats med något, eller så kan vi söka betydelse genom att riva ner/trycka ner eller förminska något eller någon. Oavsett grad av betydelse, är känslan av att vara viktig nödvändig för att alla människor. Nyckelord för bekräftelse eller betydelse är: stolthet, betydelsefull, normer, prestation, prestanda, perfektion, utvärdering, disciplin, konkurrens och bortstötning.

Kärlek och anknytning 
Behovet av att känna kontakt, samhörighet och anknytning för att inte tala om kärlek, är något som vi alla inte bara strävar efter utan i många fall, verkligen värdesätter. Egentligen så utgör detta behov motsatsen till behov 3. Att vara betydelsefull och unik. När vi blir för unika tappar vi kontakten med andra och känner utanförskap och ensamhet. Även vårt behov av gemenskap varierar. Medan "ensamvargar" känner sig kvävd i gemenskap med andra, så drabbas sällskapsmänniskor av tärande ensamhetskänslor om de inte hela tiden har människor runt sig. Vissa människor upplever sällan kärlek, men de har många sätt att känna samband med och anknytning till andra – i samhället eller på arbetsplatsen. Behovet av att bli älskad är kännetecknande för alla människor. Nyckelord för kärlek / anknytning är: gemenskap, passion, enhet, värme, ömhet och lust.

Utveckling 
Medan behov 1-4 utgår våra mest grundläggande behov så förutsätter behovsuppfyllelse avseende såväl utveckling som bidragande en viss plattform att utgå ifrån kring de första fyra behoven. Rent evolutionistiskt uttryckt så är någon form av utveckling en förutsättning för vår överlevnad. Oberoende av individuella preferenser, så exponeras vi alla i olika grad för olika former av upplevelser och erfarenheter, vars hantering kräver någon form av utveckling. Allt som du genuint värdesätter och vill behålla i ditt liv – dina pengar, din hälsa, dina relationer, din lycka, kärlek – förutsätter olika former av näring, utveckling och progression. Dvs de måste odlas, utvecklas och utökas för att förvaltas konstruktivt. Medan vissa människor tillmötesgår behovet genom att träna fysiskt eller genom att förkovra sig i ex. böcker, så är andra i konstant behov av nya upplevelser som löpande kan främja deras utveckling.

Bidra 
Det ligger i människans urväsen att på något sätt eftersträva att ge tillbaka och lämna ett visst avtryck på världen. Detta kan symboliseras av allt ifrån att avsätta tid till samhällstjänst, till att ge en större donation, plantera ett träd, skriva en bok, eller att ge till sina barn. Dels så kräver de, framförallt att bidra, en viss grundplattform och högre självinsikt som många inte har eller utmanar sig att nå, dels så förutsätter de en viss sund egodistans och djupare förankrad mission, som långt ifrån alla individer har eller ens eftersträvar att uppnå. Förutsatt att de sker i samklang, dvs att du på något enligt din uppfattning värdefullt sätt bidrar till att hjälpa andra samtidigt som du inte försummar att utveckla dig själv, så har denna behovskombination väldigt hög potential att verkligen bidra till ett lika djupt som inspirerande välbefinnande.
 
I nästa inlägg så ser vi fram emot att bidra till en fördjupad förståelse kring vilka potentiella konstruktiva och destruktiva utlopp som respektive behov kan ta sig till uttryck och framförallt ge er mer inspiration som skall kunna navigera er i identifieringen av just era personligt två mest dominerande behov. 
Kontakta oss
TA Today Academy AB
org: 559197-3317
Besöks adress:
c/o Groo 36
Huskvarnavägen 82 
554 66 Jönköping 

Tel: (0046) -709427002
info@todayacademy.se
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Få våra nyhetsbrev
Powered By ClickFunnels.com
Privacy Policy Cookie Policy